• 1-1.jpg
  • mk1-1.png
  • mk2-2.png

 

為協會會員了解更多香港及中國以外商機,在馬來西亞設廠的嚴兆葭常務副理事長及劉醒培榮譽副理事長兼榮譽顧問特為會員安排了五天四夜考察團,參觀不同的廠房。協會亦得到馬來西亞塑膠廠商公會及馬來西亞中小企業廠商會進行圓卓會議及午餐會議,交流兩地的營商環境,促進友合作關係,會員都獲益良多。

客戶廣告

2020 12 28 P01

2020 12 28 P2

2020 12 28 P3

2020 12 28 P4

2020 12 28 P5

2020 12 28 P6

2020 12 28 P7

2020 12 28 P8

2020 12 28 P9

2020 12 28 P10

2020 12 28 P11

2020 12 28 P12

2020 12 28 P13

2020 12 28 P14

Free business joomla templates